forumas.tvarka.lt

Partijos TVARKA IR TEISINGUMAS diskusijos
Dabar yra 2019-11-20 17:05

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1 pranešimas ] 
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema: LDP tinklapio taisykl?s
StandartinėParašytas: 2004-07-22 22:10 
Atsijungęs
Frakcijos signataras
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 2003-10-13 19:02
Pranešimai: 10862
Miestas: Kaunas
LDP TINKLAPIO VARTOJIMO TAISYKL?S

Registracija LDP tinklapyje yra nemokama ir laisvanori?ka! Ta?iau pradedant ra?yti ?inutes, b?tina susipa?inti su ?iomis taisykl?mis. Tik taip i?vengsite galimø nesusipratimø.


Mes nekontroliuojame J?sø paskelbtos informacijos turinio ir jos ?altinio, ir u? j? neatsakome. Ta?iau mes pasiliekame teisæ J?sø paskelbt? informacij? panaikinti i? LDP tinklapio, jeigu ?i informacij? prie?tarauja ?ioms taisykl?ms ar Lietuvos Respublikos ?statymams, taip pat jei ji yra akivaizdziai neteisinga, ??eid?ianti LDP narius ar m?sø forumo dalyvius.


1. Bendros nuostatos ir rekomendacijos
1.1.?is tinklapis yra Lietuvos liberalø demokratø partijos nuosavyb?, tod?l pra?ome vartotojus (dalyvius) elgtis eti?kai ?ios partijos ir jos nariø at?vilgiu. Ta?iau tai nerei?kia, kad jame negalima d?styti kitokiø pa?iurø argumentuotos nuomon?s. Esant neai?kumams d?l ?iø taisykliø taikymo, pra?ome kreiptis ra?tu ? tinklapio administratorius.

1.2.Visos ?inut?s atspindi jø autoriø nuomonæ ir administracija, kuri? sudaro administratoriai ir moderatoriai, u? jas neatsako.

1.3. Nepatartina kreipti d?mes? ? provokotarius, s?moningai ar nes?moningai ra?an?ius u?gaunan?ias ?inutes. Gal tai tik jø i?silavinimo stokos aprai?ka. Visgi, jei manote, kad ka?kuri ?inut? yra neeti?ka – pra?ome kreiptis priva?iu lai?ku ? moderatorius.

1.4. D?l vartotojo vardo galiojimo laiko: vartotojai, u?siregistravæ ?iame tinklapyje, yra laikomi aktyviais 45 dienas. Jei per ?? termin? jie nepara?o nei vienos ?inut?s, arba jø ?inut?s, d?l neatitikimo auks?iau nurodytø reikalavimø yra pa?alintos, laikomas nebeaktyviu ir administracijos nuo?i?ra gali b?ti pa?alintas i? tinklapio. Tokiu atveju informacija apie dalyvio registracij? yra pa?alinama ir vartotojo vardas v?l gali b?ti laisvai naudojamas.
Jei vartotojas yra buves pakankamai aktyvus ir forumieciams zinomas asmuo, jis, esant aplinkybems, gali buti nerases zinuciu ir iki 60-ies dienu ir ilgiau.

1.5. Tinklap? sudaro teminiai forumai. Kiekviename jø reik?tis yra kiekvieno dalyvio laisva valia.

1.5.1. Forumas "Politika ir ekonomika" yra vienas is pagrindiniø ?iame tinklapyje. Jis atlieka LDP ?statø ir programos ?viet?ji?k? funkcij?, propaguoja jos tikslus tod?l jame nepriimtini atvirai ?iuos tikslus niekinantys ar menkinantys parei?kimai bei nerimti, nepamatuoti, visuomenæ klaidinantys teiginiai.

1.5.2. Forumas “Ei, J?s! 40+� yra specifinis, kuriam yra para?ytos papildomos taisykl?s ir jame b?tina jø laikytis. Jø nesilaikymas gali b?ti traktuojamas kaip bendras ?io tinklapio taisykliø pa?eidimas.2. Pa?eidimai ir apribojimai
2.1. Draud?iama:

2.1.1. Skelbti informacij?, kurioje:
a) kurstoma tautin?, rasin?, religin?, socialin? bei ly?iø neapykanta;
b) platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, seksualin?s paslaugos, seksualiniai i?krypimai bei narkotin?s ar psichotropin?s med?iagos, ar kita teis?s aktams bei etikos normoms prie?taraujanti informacija;
c) ra?oma, ?mogø ?mei?ianti ar ??eid?ianti, ?eminanti jo garbæ ir orum? informacija;
d) skleid?iamos ?inios, pa?eid?ian?ios bet kurio asmens teisæ ? privatum?;
e) prie?taraujama bet kuriems Lietuvos Respublikos ?statymams bei tarptautiniams susitarimams.

2.1.2. Naudoti klaidinan?i? informacij?, o taip pat nes??iningus diskusijos vedimo b?dus kaip kito dalyvio i?sirei?kimø i?kraipym?, savo ?inu?iø taisym?/trynim? su tikslu nusl?pti/i?kreipti jø pirminæ prasmæ, o taip pat provokacijas, nukreiptas ? Forumo dalyvius, kuriø pasekoje gali buti pa?eistos ?ios taisykl?s.

2.1.3. Bet kokiu pavidalu naudoti grubius, necenz?rinius i?sirei?kimus ir ??eidimus.

2.1.4. Nepagr?sti teiginiai, kad “tai geriau, o tai blogiau�. Jeigu yra faktai – puiku. Nurodykite, ar tai j?sø asmenin? patirtis ar svetima. Jei faktø n?ra – nepamir?kite pamin?ti, kad tai tik J?sø asmenin? nuomon?.

2.1.5. Ra?yti prane?imus ar ?inutes ? temas, neatitinkan?ias savo esme pradin?s temos minties. Ypatingai tai pasakytina apie “?vaig?d?tas� temas, t.y. temas, kuriø pavadinimai pa?ymeti *** ?enklais.

2.2. J?s tur?tum?te suprasti foruminio bendravimo formos specifik? ir jos skirtum? nuo pokalbiø [chatø]. Forume visos ?inut?s saugomos neapibr??t? laik?, o “chatuose� jos egzistuoja tik kelet? valandø. Tod?l forume priimta ra?yti ?inutes, kurios yra ?domios ne kelet? minu?iø (ypa? atskiriems dalyviams), bet ?inutes, kurias bus ?domu skaityti visiems lankytojams ir po keliø m?nesiø nuo jø para?ymo. Tod?l naudoti forum? chat’o tikslais yra draud?iama.

2.3. Administracijos u?rakintø-pa?alintø temø aptarimas draud?iamas atidarant naujas temas. Nor?dami para?yti administratoriui, naudokit?s elektroniniu pa?tu arba priva?iomis forumo ?inut?mis.

2.4. Tinklapyje draud?iama klausimo, komentaro, pra?ymo forma aptarin?ti Administracijos veiksmus (tiek veiksmus pritaikytus konkre?iam asmeniui, tiek ir bendrus, reguliuojan?ius viso tinklapio veikl?). Tinklapyje gali b?ti aptariama bendra globalin? politika specialiai tam skirtuose forumuose, kuriuos atidaro pati Administracija.
Jeigu J?s norite ka?k? pasakyti ar paklausti apie veiksmus, darykite tai asmeni?kai, el.pa?to ar asmeniniø ?inu?iø pagalba.

2.5. Nepamir?kite paskaityti Administracijos skelbimus ir prane?imus apie naujoves.

2.6. ?iø ir kitø forumo taisykliø ne?inojimas ne tik neatleid?ia Jus nuo atsakomyb?s u? jø pa?eidim?, bet ir pats savaime yra pa?eidimas bei apsunkinanti kaltæ aplinkyb?.


3. Nuobaudos
Sprendim? apie nuobaud? pa?eid?jui priima tinklapio administracija – Moderatorius arba Administratorius.
Dalyviams pa?eid?iusiems taisykles gali b?ti taikomos tokios nuobaudos:
a) ?sp?jimai t.y persp?jimai arba priminimai [tiek vie?i, tiek privat?s], kad dalyvis pa?eid? taisykles. ?sp?jimams lygiaver?iai yra: ?inut?s taisymas arba pa?alinimas, temos pa?alinimas arba u?darymas, ?odinis ?sp?jimas, padarytas pataisytoje ?inut?je arba komentaruose.

U? kiekvien? taisykliø pa?eidim? dalyvis gali gauti nuo vieno iki keliø ?sp?jimø. Surinkus 3 ?sp?jimus pa?eid?jui bus u?draustas prisijungimas prie tinklapio 15 dienø.
b) I laipsnio nuobauda. Ji bus taikoma tuo atveju, kai dalyvis akivaizd?iai s?moningai ignoruoja ?ias taisykles. ?iuo atveju vartotojas bus atjungiamas nuo forumo 25 dienoms, nepaliekant teises net dalyvauti skaitytojo statuse ar reik?tis Anonimø kerteleje.
c) Pa?alinimas i? forumo 1 metø laikotarpiui. ?i kra?tutin? priemon? gali b?ti taikoma tiems dalyviams, kurie s?moningai grubiai ignoruos LDP tinklapio taisykles.

4. Pretenzijø rei?kimo tvarka
1.Visi klausimai, pasi?lymai, pastabos ir apeliacijos d?l tinklapio ir atskirø jo forumu moderavimo tinklapio administracijai turi b?ti u?duoti elektroniniu pa?tu arba priva?ia ?inute, bet ne pa?iame forume.

2.Ra?ydami el.lai?k?, nurodykite:
1/ vartotojo vard? [nik?] forume;
2/ nuorod? ? tem? ir ?inut?s buvimo viet?, kuri? norite aptarti ar kuriai prie?taraujate;
3/ prie?astis, d?l kuriø j?s nesutinkate su administracijos sprendimu.

3.Forumo administracija atsako tik tuo atveju, jei dalyvio u?klausimas sudarytas korekti?kai ir teisingai, bei neprie?tarauja ?ioms taisyk?ms.

Grubaus tono ir su necenz?riniais i?sirei?kimais apie dalyvius ar administracij? atsiøsti lai?kai nenagrin?jami, o lai?kø autoriui u? pareik?t? nepagarb? gali b?ti taikomos ?iose taisykl?se numatytos nuobaudos.

Pasteb?jusius draud?iam? informacij? bet kuriame forume, pra?ome apie tai nedelsiant informuoti tinklapio administratorius arba moderatorius.

Administracija pasilieka teisæ periodi?kai keisti ar papildyti ?ias taisykles, tod?l patartina jas per?velgti bent kart? per m?nes?.


Į viršų
 Aprašymas  
 
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1 pranešimas ] 

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 3 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007